REGULAMIN KORTÓW LEŚNY ZAKĄTEK ZDROWIA

 1. Korty tenisowe są obiektem sportowo-rekreacyjnym, będącym własnością prywatną.
 2. Korty czynne są w godz. 8:00-21:00 (istnieje możliwość rezerwacji kortów przed i po godzinach otwarcia wg indywidualnych ustaleń).
 3. Rezerwacji kortu można dokonać osobiście u pracownika obsługi kortów oraz telefonicznie pod nr 32 734 50 40.
 4. W jednej godzinie wynajęcia kortu wliczony jest czas na grę oraz na siatkowanie kortu. Jeżeli po upływie opłaconego czasu korzystający pozostaje na korcie tenisowym naliczana jest kwota rozpoczętej następnej pełnej godziny gry. 
 5. Opłatę za użytkowanie kortów należy uiszczać w kasie restauracji wg aktualnego cennika.
 6. Istnieje możliwość wykupienia karnetu sezonowego lub godzinowego wg ustalonego regulaminu i cennika. Osoby posiadające ważny karnet są zobowiązane do pokazania go obsłudze przed wejściem na kort.
 7. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej (w tym posiadające ważny karnet).
 8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych.
 9. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego, osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 10. W przypadku konieczności polania kortów wodą przed graniem proszę to zgłosić pracownikowi obsługi.
 11. Po skończeniu gry użytkownicy danego kortu są zobowiązani zamieść go specjalnie przygotowanymi szczotkami do kortów.
 12. Na terenie obiektu (kortów) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania jakichkolwiek innych substancji odurzających.
 13. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom obsługi kortów.
 14. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na korcie sąsiednim.
 15. Korzystający z kortu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas korzystania.
 16. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.
 17. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 18. Dzieci mogą korzystać z kortu jedynie pod opieką i na odpowiedzialność osoby pełnoletniej.
 19. Wynajęcie kortu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 20. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.
 21. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy zgłaszać do pracownika kortu.